Đại hội đồng cổ đông (Sẽ chuyển sang dạng upload tài liệu)

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Đại hội đồng cổ đông (Sẽ chuyển sang dạng upload tài liệu) | 16/11/2023