Giới thiệu

Chia sẻ

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hóa Dầu Petrolimex - CTCP

Ông Đỗ Hữu Tạo – Chủ tịch HĐQT

Ông Lê Quang Tuấn - Ủy viên HĐQT

Ông Nguyễn Thanh Khương - Ủy viên HĐQT

Ông Nguyễn Hà Trung - Ủy viên HĐQT

Ông Trần Tuấn Linh - Ủy viên HĐQT

Ông Phan Quang Phú - Ủy viên HĐQT

Ông Nguyễn Văn Khánh - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị