Giới thiệu

Chia sẻ

Ban Kiểm soát Tổng Công ty Hóa Dầu Petrolimex - CTCP

Ông Đoàn Hồng Sáng - Trưởng Ban

Ông Phạm Tuấn Phương - Thành viên

Bà Đinh Thị Kiều Trang - Thành viên