Giới thiệu

Chia sẻ

Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP

Tổng giám đốc Lê Quang Tuấn

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Khương

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đức Long

Phó Tổng giám đốc Trần Diễm Hồng