PLC.com.vn

Danh mục các phép thử của Phòng thử nghiệm VILAS 017

11:24' CH - Thứ bảy, 07/01/2012

Phòng Thử nghiệm VILAS 017

TT

LĨNH VỰC THỬ NGHIỆM

TÊN PHƯƠNG PHÁP

PHƯƠNG PHÁP THỬ

1.

Dầu nhờn gốc dầu mỏ

Phương pháp xác định Chỉ số độ nhớt từ độ nhớt động học tại 40 và 100oC

Standard Practice for Caculating Viscosity Index from Kinematic Viscosity at 40 and 100oC

ASTM D2270-93(98)

2.

Nhựa đường đặc

Phương pháp xác định Độ kim lún của nhựa đường

Standard Test Method for Penetration of Bituminous Materials

ASTM D5 - 95

3.

Nhựa đường đặc

Phương pháp xác định Tổn thất do nhiệt của nhựa đường

Standard Test Method for Loss on Heating of Oil and Asphaltic Compounds

ASTM D6 - 95

4.

Nhựa đường đặc

Phương pháp xác định Nhiệt độ chảy mềm của nhựa đường

Standard Test Method for Softening Point of Bitumen (Ring and Ball Apparatus)

ASTM D36 - 95

5.

Nhiên liệu, dầu nhờn gốc dầu mỏ và dung môi hydrocacbon

Phương pháp xác định điểm chớp cháy cốc kín

Standard Test Method for Flash - Point by Tag Closed Tester

ASTM D 56-02a

6.

Nhựa đường đặc

Phương pháp xác định Khối lượng riêng của nhựa đường

Standard Test Method for Specific Gravity and Density of Semi-Solid Bituminous Materials

ASTM D70 - 03

7.

Nhiên liệu gốc dầu mỏ

Phương pháp xác định Thành phần chưng cất của các sản phẩm dầu mỏ

Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products

ASTM D86 - 04

8.

Dầu nhờn và nhựa đường gốc dầu mỏ

Phương pháp xác định Điểm chớp cháy cốc hở

Standard Test Method for Flash and Fire Points by Cleveland Open Cup

ASTM D92 – 02b

9.

Nhiên liệu, dầu nhờn gốc dầu mỏ

Phương pháp xác định Điểm chớp cháy cốc kín

Standard Test Method for Flash-Points by Pensky-Martens Closed Cup Tester

ASTM D93 – 02a

10.

Nhiên liệu, dầu nhờn và nhựa đường gốc dầu mỏ

Phương pháp xác định Hàm lượng nước trong các sản phẩm dầu mỏ và nhựa đường bằng chưng cất

Standard Test Method for Water in Petroleum Products and Bituminous Materials by Distillation

ASTM D95 - 99

11.

Mỡ bôi trơn

Phương pháp xác định Độ kim lún của mỡ bôi trơn

Standard Test Method for Cone Penetration of Lubricating Grease

ASTM D217 - 02

12.

Nhiên liệu gốc dầu mỏ

Phương pháp xác định Nhiệt lượng cháy của các nhiên liệu hydrocacbon lỏng bằng đốt bom

Standard Test Method for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb Calorimeter

ASTM D240 - 02

13.

Dầu nhờn gốc dầu mỏ

Phương pháp xác định Hàm lượng nhiên liệu lẫn trong dầu động cơ bằng chưng cất

Standard Test Method for Gasoline Diluent in Used Gasoline Engine Oils by Distillation

ASTM D322 – 92(97)

14.

Nhiên liệu gốc dầu mỏ

Phương pháp xác định áp suất hơi bão hoà của các sản phẩm dầu mỏ (phương pháp Reid)

Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Reid Method)

ASTM D323 – 94(99a)

15.

Nhiên liệu gốc dầu mỏ

Phương pháp xác định Hàm lượng nhựa thực tế của nhiên liệu

Standard Test Method for Existent Gum in Fuels by Jet Evaporation

ASTM D381 – 94(00)

16.

Nhiên liệu, dầu nhờn gốc dầu mỏ

Phương pháp xác định Độ nhớt động học của các chất lỏng trong suốt và dục

Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids (the Caculation of Dynamic Viscosity)

ASTM D445 - 04

17.

Nhiên liệu, dầu nhờn gốc dầu mỏ

Phương pháp xác định Hàm lượng tro của các sản phẩm dầu mỏ

Standard Test Method for Ash from Petroleum Products

ASTM D482 - 03

18.

Nhiên liệu, dầu nhờn gốc dầu mỏ

Phương pháp xác định Hàm lượng cặn cacbon Ramsbottom của các sản phẩm dầu mỏ

Standard Test Method for Ramsbottom Carbon Residue of Petroleum Products

ASTM D524 - 04

19.

Mỡ bôi trơn

Phương pháp xác định Nhiệt độ nhỏ giọt của mỡ bôi trơn

Standard Test Method for Dropping Point of Lubricating Grease

ASTM D566 - 02

20.

Nhiên liệu, dầu nhờn gốc dầu mỏ và dung môi hydrocacbon

Phương pháp xác định Điểm Anilin của các sản phẩm dầu mỏ và các dung môi hydrocacbon

Standard Test Method for Aniline Point and Mixed Aniline Point of Petroleum Products and Hydrocarbon Solvents

ASTM D611 - 88

21.

Nhiên liệu, dầu nhờn gốc dầu mỏ và mỡ bôi trơn

Phương pháp xác định Trị số axit của các sản phẩm dầu mỏ bằng chuẩn độ điện thế

Standard Test Method for Acid Number of Petroleum Products by Potentiometric Titration

ASTM D664 - 95

22.

Dầu nhờn gốc dầu mỏ

Phương pháp xác định Hàm lượng tro sunfat của dầu bôi trơn và phụ gia

Standard Test Method for Sulfated Ash from Lubricating Oils and Additives

ASTM D874 - 00

23.

Dầu nhờn gốc dầu mỏ

Phương pháp xác định Đặc tính tạo bọt của dầu bôi trơn

Standard Test Method for Foaming Characteristics of Lubricating Oils

ASTM D892 - 95

24.

Dầu nhờn gốc dầu mỏ

Phương pháp xác định Cặn không tan trong dầu đã sử dụng

Standard Test Method for Insolubles in Used Lubricating Oils

ASTM D893 - 97

25.

Nhiên liệu, dầu nhờn gốc dầu mỏ và mỡ bôi trơn

Phương pháp xác định Trị số axit và kiềm bằng chuẩn độ chỉ thị màu

Standard Test Method for Acid and Base Number by Color-Indicator Titration

ASTM D974 – 02

26.

Nhiên liệu, dầu nhờn gốc dầu mỏ

Phương pháp xác định Tỷ trọng của các sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng

Standard Practice for Density, Relative Density (Specific Gravity), or API Gravity of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by Hydrometer Method

ASTM D1298-99

27.

Nhiên liệu gốc dầu mỏ

Phương pháp xác định Điểm khói của dầu hoả và nhiên liệu tuốc bin hàng không

Standard Test Method for Smoke Point of Kerosine and Aviation Turbine Fuel

ASTM D1322-97

28.

Dầu nhờn gốc dầu mỏ

Phương pháp xác định Cặn không tan trong dầu đã sử dụng

Standard Test Method for Insolubles in Used Lubricating Oils

IP316

29.

Nhiên liệu gốc dầu mỏ

Phương pháp xác định Hàm lượng nước và cặn trong nhiên liệu đốt lò bằng ly tâm

Standard Test Method for Water and Sediment in Fuel Oils by the Centrifuge Method (Laboratory Procedure)

ASTM D1796-97

30.

Nhiên liệu, dầu nhờn gốc dầu mỏ

Phương pháp xác định Hàm lượng nước của các sản phẩm dầu mỏ bằng thuốc thử Karl Fischer

Standard Test Method for Determination of Water in Liquid Petroleum Products by Karl Fischer Reagent

ASTM D1744-92

31.

Nhiên liệu, dầu nhờn gốc dầu mỏ và mỡ bôi trơn

Phương pháp xác định Trị số kiềm của các sản phẩm dầu mỏ bằng chuẩn độ điện thế

Standard Test Method for Base Number of Petroleum Products by Potentiometric Perchloric Acid Titration

ASTM D2896-03

32.

Nhựa đường đặc

Phương pháp xác định Độ dãn dài của nhựa đường

Standard Test Method for Ductility of Bituminous Materials

ASTM D113 - 86

33.

Nhựa đường đặc

Phương pháp xác định Ảnh hưởng của nhiệt độ và không khí tới nhựa đường

Standard Test Method for Effect of Heat and Air on Asphaltic Materials (Thin-Film Oven Test)

ASTM D1754-94

34.

Dầu nhờn gốc dầu mỏ

Phương pháp xác định điện áp đánh thủng của dầu nhờn gốc dầu mỏ sử dụng điện cực VDE

Standard Test Method for Dielectric Breakdown Voltage of Insulating Oils of Petroleum origin using VDE Electrodes

ASTM D 1816-04

35.

Dầu nhờn gốc dầu mỏ

Phương pháp xác định điện áp đánh thủng của chất lỏng cách điện

Insulating Liquids-Determination of the Breakdown Voltage at Power Frequency-Test Method

IEC156

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn