Hóa dầu Petrolimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

 Thúy Hà - Hoàng Phương

 09:02 SA @ Thứ Ba - 23 Tháng Tư, 2024

Ngày 22/4, tại Hà Nội, Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (PLC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ông Trần Ngọc Năm - Ủy viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội; cùng sự tham dự của đại diện đơn vị kiểm toán; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và đông đảo cổ đông, đại diện cổ đông Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (PLC).

Ông Trần Ngọc Năm - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (PLC).

Phát huy lợi thế, hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (PLC) trong năm 2023, ông Đỗ Hữu Tạo - Chủ tịch HĐQT cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi với các yếu tố rủi ro gia tăng, tập thể lãnh đạo cùng với CB-NLĐ toàn Tổng công ty PLC đã cùng nhau phân tích, đánh giá tình hình. Cùng với đó là sự linh hoạt trong công tác điều hành đề ra nhiều giải pháp, phát huy những lợi thế nội tại của từng lĩnh vực ngành hàng để thúc đẩy sản xuất kinh doanh (SXKD) với mục tiêu là hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu SXKD.

Kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2023 của Tổng công ty PLC cơ bản hoàn thành kế hoạch và có ngành hàng vượt kế hoạch, qua đó giữ vững thị trường, gia tăng thị phần, đảm bảo uy tín của doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Ông Đỗ Hữu Tạo - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2023.

Tổng sản lượng năm 2023 của Tổng công ty đạt 424.821 tấn (bằng 94,85% so với kế hoạch); Doanh thu đạt 7.961 tỷ đồng (bằng 94,81% so kế hoạch); Lợi nhuận trước thuế đạt 141 tỷ đồng (bằng 100,80% so với kế hoạch); Tiền lương bình quân của CB-NLĐ năm 2022 đạt 16,9 triệu đồng/người/tháng.

Trong năm 2023, HĐQT Tổng công ty PLC đã tổ chức triển khai các hoạt động theo đúng các quy định. Thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, HĐQT Tổng công ty PLC đã tổ chức 09 cuộc họp, ban hành 25 Nghị quyết, 86 quyết định và nhiều văn bản để chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD phù hợp với tình hình thực tế; cân đối nguồn lực tổng thể, bảo lãnh theo nhu cầu hoạt động SXKD và bổ sung kịp thời vốn cho các Công ty con phù hợp với quy mô và hiệu quả hoạt động.

HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban điều hành, giám sát, chỉ đạo cũng như kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc. Trong quá trình điều hành, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã tuân thủ đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, các Quy chế quản lý nội bộ khác của Tổng công ty PLC cũng như các Nghị quyết, chỉ đạo khác của HĐQT…

Các Ban giúp việc HĐQT tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong công tác rà soát, xây dựng, sửa đổi Điều lệ, các Quy chế, Quy định quản trị nội bộ của PLC để vận hành cho phù hợp với quy định của pháp luật và định hướng của HĐQT…

“Để tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, trong năm qua, HĐQT tiếp tục xem xét, đánh giá và hoàn thiện hệ thống quy trình, từng bước nghiên cứu, áp dụng phương pháp quản trị tiên tiến. Tiếp tục chỉ đạo triển khai ứng dụng hệ thống thông tin quản trị hiện đại vào quản lý, ứng dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử, bước đầu chuẩn bị áp dụng hệ thống đánh giá chất lượng công việc hiện đại vào PLC”, ông Đỗ Hữu Tạo chia sẻ.

Đáng chú ý, mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn của các yếu tố không thuận lợi trong năm 2023 nhưng Tổng công ty PLC vẫn cố gắng đảm bảo thu nhập và đời sống CB-NLĐ ở mức ổn định; người lao động yên tâm công tác, cống hiến vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (PLC).

Để có được kết quả SXKD trên, ngoài việc thực hiện công tác quản trị tài chính của Tổng công ty PLC đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo cân đối đầy đủ vốn cho hoạt động SXKD, đảm bảo khả năng thanh toán, tăng cường công tác quản trị công nợ phải thu khách hàng, phải kể đến việc Tổng công ty đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: chủ động đảm bảo nguồn cung ổn định, phối hợp giữ vững sản lượng, đẩy mạnh công tác dịch vụ, kỹ thuật sản phẩm cho khách hàng, tạo dựng thương hiệu và phát triển hệ thống các nhà cung cấp, khách hàng trên cả nước,...

Tiếp tục giữ vững sản lượng, mở rộng thị trường

Trình bày Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex trong năm 2024, ông Lê Quang Tuấn, Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc PLC cho biết, năm 2024 được dự báo sẽ tiếp tục còn rất nhiều khó khăn, thách thức. Các doanh nghiệp sản xuất đối diện với các thách thức rất lớn, cơ cấu kinh tế chậm chuyển dịch theo hướng hiện đại, hoạt động xuất nhập khẩu vẫn phụ thuộc rất nhiều vào khu vực doanh nghiệp FDI; năng lực hấp thụ vốn của doanh nghiệp giảm,... trong bối cảnh xung đột địa chính trị thế giới vẫn đang tiếp tục phức tạp và khó lường.

Ông Lê Quang Tuấn, Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Tổng công ty PLC trình bày Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2024

Với những khó khăn, thách thức của năm 2024, HĐQT Tổng công ty PLC trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2024. Trong đó, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 140 tỷ đồng; chỉ tiêu cổ tức tối thiểu 10%.

Ngoài mục tiêu tiếp tục giữ vững sản lượng, mở rộng thị trường, đặc biệt đối với ngành hàng DMN; Tổng công ty PLC duy trì mục tiêu tiết giảm chi phí và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, đảm bảo cân đối dòng tiền, bảo toàn và phát triển vốn.

Theo đó, trong năm 2024, Tổng công ty PLC tập trung thực hiện các giải pháp.

Một là, bám sát chủ trương và chỉ đạo của Tập đoàn để tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, trong đó tập trung xây dựng đề án cổ phần hóa Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex báo cáo xin ý kiến Tập đoàn; phối hợp với Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vipco triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn tại Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP.

Hai là, tập trung triển khai các ứng dụng công nghệ trong quản lý điều hành theo chủ trương Chuyển đổi số của Đảng bộ Tập đoàn, mà trọng tâm là triển khai ứng dụng ERP trên toàn hệ thống PLC để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp, nâng cao năng suất lao động.

Ba là, tiếp tục củng cố và phát triển hệ thống kênh phân phối DMN tại một số tỉnh/thành phố theo hướng tập trung phát triển khách hàng công nghiệp trực tiếp; khách hàng thương mại; khách hàng phân phối, điểm bán lẻ; khách hàng Hàng hải, để phấn đấu từng bước đạt mức sản lượng Tổng công ty PLC bán trực tiếp trong tổng sản lượng đạt tỷ trọng tối thiểu 30% theo yêu cầu của Tập đoàn. Tổng công ty PLC đảm bảo nguyên tắc kiểm soát chặt chẽ kênh bán hàng, triển khai đánh dấu mã QR code đối với hàng hóa bao bì Phuy, thùng, xô để kiểm soát, truy xuất hàng hóa, hạn chế xâm lấn thị trường hạn chế giảm hiệu quả kinh doanh.

Bốn là, thực hiện các giải pháp tăng cường quản trị nội bộ, sửa đổi bổ sung, ban hành mới các Quy chế, quy định quản lý nội bộ, nhằm tăng cường tính kỷ luật, liên kết, hỗ trợ trong nội bộ hệ thống PLC, tập trung nguồn lực, phát huy tốt hơn ưu thế về vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật, đảm bảo các đơn vị có điều kiện tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn. Chủ động rà soát chức năng nhiệm vụ của các phòng/ban nghiệp vụ toàn hệ thống Công ty mẹ, công ty con đảm bảo minh bạch đầu mối chịu trách nhiệm, cơ quan tham mưu, giúp việc, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Năm là, tăng cường chất lượng công tác quản lý công nợ phải thu khách hàng; có biện pháp quyết liệt để kiểm soát số dư công nợ phải thu khách hàng, ngày nợ bình quân, giảm nợ quá hạn (số tuyệt đối và tỷ lệ nợ quá hạn), tăng tỷ lệ công nợ có bảo lãnh theo mục tiêu đã đề ra. Đặc biệt công nợ khó đòi và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chủ sở hữu.

Sáu là, tiếp tục bổ sung, kiện toàn hệ thống định mức nhằm tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh trên toàn hệ thống.

Bảy là, đẩy mạnh xây dựng nền tảng văn hóa, con người PLC trong cấu trúc tổng thể của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (cổ đông chi phối).

“Tổng công ty PLC đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế và chủ động với một tinh thần quyết tâm, trách nhiệm cao nhất; đối mặt và ứng phó với những thách thức, khó khăn của năm 2024; chủ động kết hợp giữa tư duy đổi mới, sáng tạo với các giải pháp phát triển truyền thống để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược do lãnh đạo Tổng công ty PLC đặt ra”, ông Lê Quang Tuấn nhấn mạnh.

Các đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP của Tổng công ty PLC đã nghe trình bày và thông qua các báo cáo gồm: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023; Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Đại hội cũng đã lắng nghe và thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty PLC; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty PLC.

Tại Đại hội, đại diện Lãnh đạo Tổng công ty PLC và các đơn vị thành viên đã trao đổi, thông tin và trả lời các câu hỏi, vấn đề được các cổ đông quan tâm về hoạt động sản xuất kinh doanh và những thuận lợi, khó khăn trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Đại diện HĐQT Tổng công ty PLC trả lời những nội dung, vấn đề được các cổ đông tại Đại hội quan tâm.

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT, kiểm soát viên Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội cũng đã quyết nghị thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Các cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Quyết liệt hiện thực hóa các chỉ tiêu phát triển năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Ngọc Năm - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chúc mừng các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2024 - 2029 vừa được Đại hội tín nhiệm bầu ra.

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những kết quả nỗ lực của HĐQT, tập thể CB-NLĐ Tổng công ty PLC trong năm 2023 và những kế hoạch, mục tiêu đề ra trong năm 2024, ông Trần Ngọc Năm cũng bày tỏ ấn tượng trước sự sát sao, tâm huyết của các cổ đông Tổng công ty PLC thể hiện qua những nội dung trao đổi, chia sẻ tại Đại hội.

Ông Trần Ngọc Năm - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chúc mừng các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2024 - 2029.

"Trong điều kiện hoàn cảnh kinh tế thế giới cũng như môi trường Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn và tác động đến hoạt động kinh doanh trực tiếp của Tổng công ty, nhưng với sự lãnh đạo quyết liệt cũng như linh hoạt trong tổ chức điều hành, HĐQT cũng như Ban điều hành và Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex đã lãnh đạo người lao động của Tổng công ty nỗ lực thực hiện khắc phục khó khăn, tận dụng một cách tối đa những cơ hội, điều kiện thuận lợi để từ đó chuyển hóa thành những kết quả hết sức có ý nghĩa tích cực", ông Trần Ngọc Năm nhận định.

Ông Trần Ngọc Năm - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực trong hoạt động của HĐQT, Ban Lãnh đạo và tập thể CB-NLĐ của Tổng công ty PLC

Đồng tâm, đổi mới để nâng cao hiệu quả, vị thế của Hóa dầu Petrolimex

Thay mặt HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, ông Trần Ngọc Năm đề nghị Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới.

Trước tiên, đề nghị Người đại diện phần vốn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại Tổng công ty PLC phối hợp với HĐQT và Tổng công ty để triển khai thực hiện một cách quyết liệt để hiện thực hóa các chỉ tiêu SXKD hết sức quan trọng mang tính chất kế hoạch đã được HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chấp thuận và giao cho Người đại diện phần vốn của Tập đoàn trình bày trước Đại hội.

Thứ hai, đề nghị Người đại diện phần vốn Tập đoàn tại Tổng công ty phối hợp tổ chức triển khai quyết liệt các yêu cầu mà lãnh đạo Tập đoàn đã giao liên quan đến vấn đề tái cấu trúc Tổng công ty PLC. Trong đó yêu cầu Người đại diện sớm cùng với HĐQT Tổng công ty PLC và các đơn vị tư vấn đã được Tổng công ty lựa chọn để khẩn trương xây dựng đề án giảm vốn nắm giữ của Tập đoàn tại Tổng công ty PLC theo đúng định hướng đề ra.

"Tập đoàn yêu cầu Người đại diện phần vốn thực hiện quyết liệt nhiệm vụ này với quan điểm mong muốn có nhiều cổ đông bên ngoài Tập đoàn cùng tham gia quản trị hoạt động của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex không những mang thêm nguồn lực về mặt tài chính cho Tổng công ty mà còn tăng thêm trách nhiệm của HĐQT, của Ban điều hành Tổng công ty trong vấn đề tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo và hiện thực hóa các kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Mặt khác, những kinh nghiệm của các cổ đông và đại diện cổ đông sẽ mang tính chất tư vấn giúp cho công tác quản trị của Tổng công ty ngày càng hoàn thiện", Lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhấn mạnh.

Thứ ba,Lãnh đạo Tập đoàn đề nghị Người đại diện phần vốn Tập đoàn tại Tổng công ty PLC tiếp tục cùng với HĐQT, Ban Lãnh đạo PLC thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp; trong đó cần đặc biệt chú trọng công tác quản trị rủi ro, quản trị công nợ; thường xuyên rà soát lại các quy định, quy chế phân cấp phân nhiệm trong nội bộ để đảm bảo việc thực hiện các quy định chặt chẽ, hạn chế những rủi ro có thể phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty...

Thứ tư, đề nghị người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Tổng công ty phải triển khai quyết liệt chương trình chuyển đổi số theo định hướng của Chương trình chuyển đổi số quốc gia và Chương trình, kế hoạch chuyển đổi số của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Thứ năm,đề nghị người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Tổng công ty có sự phối hợp hết sức chặt chẽ đối với các công ty xăng dầu thành viên của Tập đoàn để tổ chức phát triển mạnh mẽ các kênh bán hàng của Tổng công ty PLC, tập trung chủ yếu vào các sản phẩm dầu mỡ nhờn.

Trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo quý báu, quan trọng và cụ thể của ông Trần Ngọc Năm - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, ông Đỗ Hữu Tạo cho biết, HĐQT Tổng công ty PLC tiếp thu lĩnh hội và coi đây sẽ là những nhiệm vụ cốt lõi chủ yếu của HĐQT Tổng công ty PLC trong giai đoạn 2024 - 2029 cũng như cụ thể hóa trong từng năm. Đồng thời cho biết sẽ chủ động, tích cực, khẩn trương thực hiện ngay là các cái giải pháp, biện pháp cụ thể đã được chỉ đạo để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đem lại hiệu quả tối ưu cho các cổ đông, các nhà đầu tư.

Chủ tịch HĐQT Tổng công ty PLC nhiệm kỳ mới cũng cam kết với Lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các cổ đông sẽ chú trọng khắc phục những hạn chế, không ngừng tăng cường sức mạnh đoàn kết, đồng tâm hiệp lực đổi mới trong quản trị, ra sức sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, khắc phục mọi khó khăn để nâng cao hiệu quả, vị thế của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC) xứng đáng với sự tin tưởng của Tập đoàn, của cổ đông và các nhà đầu tư.